Sporades newspaper | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | email: 18154poulios@gmail.com | Tηλ. 6942 22 62 01

ΣΚΟΠΕΛΟΣ / ΑΦΟΙ ΠΡΟΒΙΑ / ΚΛΙΚ ΣΤΟ BANNER

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Σκόπελος / Πρόσληψη καθαριστή/στριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου (ΣΜΕ) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου, έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4452/17 (ΦΕΚ 17Α/15-2-2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 8 του οποίου αντικαθίσταται η παρ.3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 και τροποποιείται η υποπεριπτ. αα΄ της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 παρατείνοντας και για το διδακτικό έτος 2017-2018 το μεταβατικό στάδιο που αφορά την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων». Με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 αντικαθίστανται οι υποπεριπτ. ββ΄ και γγ΄ της περιπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 και ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»,

2) Την με αριθμ. πρωτοκ. 7867/1-9-2017 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/51692/0022/4-9-2007 απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων. Γαβρόγλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Χουλιαράκη,

3) την με αριθμό 11/8-9-2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου για την «Έγκριση όρων προκήρυξης για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) καθαρίστριας στο Λύκειο Σκοπέλου» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη σχολική χρονιά 2017-2018 και αντικείμενο τον καθαρισμό του χώρου του Λυκείου Σκοπέλου, μετά το κενό που δημιουργήθηκε.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαύλιου χώρου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων – χώρων υγιεινής του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Όσον αφορά τη διαδικασία νέων προσλήψεων:


Η ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στην εξωτερική πόρτα του σχολείου που αφορά η πρόσληψη, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σκοπέλου, καθώς θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Βόρειες Σποράδες».

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι από 12/09/2017 μέχρι 18/09/2017 και ώρα 11.00 π.μ..

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:
Να έχουν ηλικία από 18 εως 65 ετών.

Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.
Να είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου.
Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση του ενδιαφερομένου υποψηφίου/υποψηφίας
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικ. Έτους 2017 (φορολογικού έτους 2016). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Δημοτικότητας.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.
Για γονείς με τέκνα ή σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα. 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας.
Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στον Δήμο Σκοπέλου από 12/09/2017 μέχρι 18/09/2016 και κατά τις ώρες 8:30 π.μ. εώς 11:00 π.μ.
Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται καθημερινά από το γραφείο πρωτοκόλλου στον Δήμο Σκοπέλου τηλ. 2424350101.
Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων – δικαιολογητικών και αφού τα αξιολογήσει, θα συντάξει πρακτικό με την μοριοδότηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων, όπου θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων

1. Χρόνος ανεργίας (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες). 

2.Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο.

* αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

3. Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο).

4. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο).

5. Γονέας με τέκνα με αναπηρία άνω του 67% (100 μονάδες για κάθε τέκνο)

Οικονομικά Κριτήρια
Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων – Δικαιολογητικών, του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και των ισοψηφίων ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων – δικαιολογητικών θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου. 

Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί θα υπογράψει σύμβαση έργου για το σχολικό έτος 2017-2018 και η αμοιβή του (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκοπέλου.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πανταζής Παν. Σκλάβος